Poptávka na zpracování projektové dokumentace altánu u vodní nádrže Lesík

Rozsah prací a stanovení ceny:

Předmětem nabídky je vypracovaní projektové dokumentace ve rozsahu stupně pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení altánu u vodní nádrže Lesík.
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený altán s plochou pochozí terasou, zabudovaný do přilehlého terénu navržený dle požadavku investora na základě zpracované studie.

Předmětem nabídky je: 

1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a průkazů:
Výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území v nezbytném rozsahu.
Zajištění zákresů inženýrských sítí od jejich správců.
Pokud je pozemek veden pod ochranou ZPF bude zpracována žádost o vynětí celého pozemku případně jen dotčených částí dle dohody ze ZPF. Vypočtenou cenu na vynětí půdy a zpracování žádosti o vynětí včetně výpočtů hradí investor na základě vystavené faktury – pokud bude stavebním úřadem vyžadováno.
2. Vypracování studie altánu s ohledem na osazení do krajiny a dopravní obslužnost během výstavby.
3. Dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (DUR+DSP) dle platné vyhlášky a požadavku stavebního úřadu.
4. Inženýrská činnosti spojená s vydáním společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby.
5. Vypracování výkazu výměr a směrného rozpočtu.

Projektová dokumentace stávající stavu bude zpracována v šesti vyhotovení (tištěná paré). Dále bude dokumentace předána 1 x v digitální formě na CD (výstup ve formátu PDF).

Stanovení nabídkové ceny projektových, přípravných prací a inženýrské činnosti:

Cena je smluvní pro daný rozsah prací – garantována jako maximální a nepřekročitelná, zahrnuje všechny náklady zhotovitele s plněním předmětu této zakázky.
Nabídková cena neobsahuje cenu za správní poplatky, které hradí objednatel na základě platebního přípisu, které případně zajistí zhotovitel.
1. Zajištění vstupních podkladů
-  Výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území v nezbytném rozsahu.
-  Zajištění zákresů inženýrských sítí od jejich správců.
2. Studie
Vypracování studie altánu s ohledem na osazení do krajiny a dopravní obslužnost během výstavby.
3. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu společného povolení (územní řízení DUR + stavební povolení DSP)
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí DUR + stavební povolení DSP) dle platné vyhlášky. Projektová dokumentace bude vypracována dle investorem schválené studie. Projektová dokumentace bude obsahovat architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení.
4.  Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (DUR+DSP)
V rámci inženýrské činnosti budou zajištěna všechna potřebná vyjádření, rozhodnutí a doklady od požadovaných veřejnoprávních orgánů a organizací na základě udělené plné moci a následně bude sepsána a podána žádost o vydání společného povolení na příslušný stavební úřad. Součástí je i účast na jednáních spojených s řízením.
Nabídková cena neobsahuje cenu za správní poplatky, které hradí objednatel na základě platebního přípisu, který zajistí zhotovitel.
5.  Výkaz výměr a směrný rozpočet
Zpracování souhrnného výkazu výměr a směrného rozpočtu dle zpracované projektové dokumentace,.